zskomenskehoca.edu.sk Z?kladn? ?kola J.A.Komensk?ho

zskomenskehoca.edu.sk
Title: Z?kladn? ?kola J.A.Komensk?ho
Keywords:
Description: Z?kladn? ?kola J.A.Komensk?ho 2013/14 2014/15 Zvonenie: 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:50 - 10:35 10:55 -11:40 11:50 -12:35 12:45 -13:30 RIADIME SA ODKAZOM J?NA AMOSA KOMENSK?HO Vo vstupnej hale na?ej Z?,
zskomenskehoca.edu.sk is ranked 128591 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $385,297. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zskomenskehoca.edu.sk has 43% seo score.

zskomenskehoca.edu.sk Information

Website / Domain: zskomenskehoca.edu.sk
Website IP Address: 213.81.152.54
Domain DNS Server: ns.telecom.sk,ns2.telecom.sk

zskomenskehoca.edu.sk Rank

Alexa Rank: 128591
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zskomenskehoca.edu.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $385,297
Daily Revenue: $1,055
Monthly Revenue $31,668
Yearly Revenue: $385,297
Daily Unique Visitors 97,116
Monthly Unique Visitors: 2,913,480
Yearly Unique Visitors: 35,447,340

zskomenskehoca.edu.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:34 GMT
Server Apache/2.2.16 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.7d mod_chroot/0.5

zskomenskehoca.edu.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zskomenskehoca.edu.sk Traffic Sources Chart

zskomenskehoca.edu.sk Similar Website

Domain Site Title

zskomenskehoca.edu.sk Alexa Rank History Chart

zskomenskehoca.edu.sk aleax

zskomenskehoca.edu.sk Html To Plain Text

Z?kladn? ?kola J.A.Komensk?ho 2013/14 2014/15 Zvonenie: 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:50 - 10:35 10:55 -11:40 11:50 -12:35 12:45 -13:30 RIADIME SA ODKAZOM J?NA AMOSA KOMENSK?HO Vo vstupnej hale na?ej Z?, ktor? nesie ?estn? n?zov u?ite?a n?rodov J?na Amosa Komensk?ho boli zverejnen? zjednodu?en? pravidl? vypl?vaj?ce z jeho Mravou?n?ho desatora. Napriek tomu, ?e s? viac ako ?tyri storo?ia star?, st?le maj? ?o poveda? ka?d?mu z n?s. viac... Oznamy ?J viac... OZNAMY Vo?n? pracovn? miesta - viac tu Pre?o pr?ve k n?m? - kr?tky ?l?nok o na?ej pr?ci, ?kole a dosiahnut?ch v?sledkoch. AKCIE V ?KOLSKOM ROKU 2015/16: USKUTO?NILO SA: SL?VNOSTN? UKON?ENIE ?KOLSK?HO ROKU 2015/2016 Vo ?tvrtok 30. j?na sme sa vo vestibule spolo?ne rozl??ili s uplynul?m ?kolsk?m rokom. Pani riadite?ka stru?ne zhodnotila dosiahnut? vzdel?vacie v?sledky, pochv?lila najakt?vnej??ch a naj?spe?nej??ch ?iakov. Po jej kr?tkom pr?hovore sa ?iaci rozi?li do tried, kde ich pr?cu podrobnej?ie zhodnotili triedni u?itelia. foto tu ... A potom .... HUR? NA PR?ZDINY :-) V?LET DO BRATISLAVY Bl??iaci sa koniec ?kolsk?ho roku, je ?asom bilancovania a hodnotenia, ?o sa n?m podarilo viac a ?o menej. Na?i ?iaci sa m??u pochv?li? mnoh?mi vynikaj?cimi ?spechmi v r?znych oblastiach a ur?ite si zasl??ia odmenu. T? najakt?vnej?? a naj?ikovnej?? sa z??astnili jednodňov?ho v?letu do Bratislavy, kde nav?t?vili telev?zne ?t?dio, ZOO s dinoparkom a absolvovali plavbu lo?ou. foto tu ... OLYMPIJSK? FESTIVAL DET? A ML?DE?E Siedmy ro?n?k ?portov?ho z?polenia pod t?mto n?zvom sa uskuto?nil v piatok 24. j?na 2016. Po sl?vnostnom zah?jen? nasledovalo ?portov? z?polenie v t?chto discipl?nach: skok do doia?ky z miesta preskoky cez ?vihadlo hod kriketovou lopti?kou ?lnkov? beh cezpo?n? beh Po ukon?en? v?etk?ch s??a??, odmenen? jednotlivcov a s??tan? bodov za jednotliv? triedy si v??azn? trofej prevzali ?iaci 4.A triedy. GRATULUJEME :-) BEZPE?NE AJ S HANDICAPOM V sobotu 18.j?na sa ?iaci na?ej ?koly vybrali na celodenn? v?let do Martina. V?aka projektu Nada?n?ho fondu Kia Motors Slovakia v Nad?cii Pontis, ktor? pripravilo o.z. Stru?ielka sa podarilo spoji? tri in?tit?cie a vytvori? ??asn? integr?ciu zdrav?ch a postihnut?ch det?. viac... ?KOLA V PR?RODE V dňoch 30. m?ja - 3. j?na 2016 tretiaci vymenili m?ry na?ej ?koly za prekr?sne prostredie Malej Fatry. Tu pre?ili 5 dn? naplnen?ch spozn?van?m kr?s Slovenska a netradi?n?m vyu?ovan?m. Foto tu ... DE? ?PORTU A KULT?RY Pod t?mto n?zvom sa 1. j?na uskuto?nilo tradi?n? podujatie naplnen? okrem in?ho ?portov?m z?polen?m ?iakov z?kladn?ch ?k?l. Na?i ?portovci op?? z?skali najcennej?iu trofej - PUTOVN? POH?R PRIM?TORA MESTA. GRATULUJEME :-) Niektor? v?sledky na?ich ?portovcov: Vyb?jan? star?? ?iaci 3. miesto Vyb?jan? mlad?? ?iaci 1. miesto Volejbal 3. miesto Futbal 1. - 2. ro?n?k 2. miesto Futbal 5. - 7. ro?n?k 2. miesto Basketbal 2. miesto Florbal 3. miesto KOMENSK?HO DNI V dňoch 19. - 22. apr?la ?iaci v na?ej ?kole nap?ňali odkaz ve?k?ho pedag?ga J?na Amosa Komensk?ho. V t?chto dňoch mali netradi?n? projektov? vyu?ovanie pod n?zvom ?Komensk?ho ?kola hrou.“ ?iaci prv?ho stupňa absolvovali zauj?mav? besedu s lesn?kmi, vy?istili okolie ?koly, nazbierali ve?a papiera, mali z?bavn? formy matematiky a slovensk?ho jazyka, popul?rne hudobno- pohybov? aktivity, z??itkov? u?enie na podporu hmatov?ho, ?uchov?ho a chu?ov?ho vn?mania, pre?li si cestu zrodenia chleba n??ho ka?dodenn?ho a v neposlednom rade prenikli do tajomstva finan?n?ctva, ktor? je tak potrebn? v dne?nej dobe. viac ... Aktivity pre ?iakov druh?ho stupňa za?ali netradi?n?m vyu?ovan?m. Viacer? hodiny boli venovan? prierezov?m t?mam, najm? finan?nej gramotnosti a region?lnej v?chove. Zauj?mavo boli poprep?jan? niektor? predmety - napr?klad slovensk? jazyk a n?bo?enstvo, poznatky z fyziky ?iaci vyu??vali v ?al??ch pr?rodovedn?ch predmetoch - v biol?gii a geografii. V stredu sme zbierali papier a ?istili Kyzkov potok. Vo ?tvrtok a v piatok ?iaci absolvovali ??elov? cvi?enia. viac ... NESPI V ?KOLE, VRAJ TAM STRA?? Pod t?mto n?zvom sa ?iaci na na?ej ?kole nau?ili pieseň, ktor? sa stala hymnou cel?ho ve?era a noci. Stovka det? pri?la v piatok podve?er do ?koly, aby tu pre?ila ve?er pln? z?bavy a s??a??. Nadviazali tak na aktivity, ktor?mi ?ili u? po?as predo?l?ch dn? v r?mci projektov?ho vyu?ovania ?kola hrou. viac ... PYTAGORI?DA V dňoch 8. a 9. marca prebehlo okresn? kolo Pytagori?dy. Z na?ej ?koly sa jej z??astnilo 27 ?iakov z ro?n?kov 3. -8. Naj?spe?nej??m rie?ite?om vo svojej kateg?rii bol D?vid Chn?rik zo 6.B, ktor? obsadil prv? miesto medzi ?iestakmi z cel?ho okresu. Gratulujeme. Rovnako aj ?al??m ?spe?n?m rie?ite?om: viac ... BURZA HRA?IEK 7.4. sa uskuto?nila burza detsk?ch kn?h a hra?iek. ?iaci si mohli za symbolick? ceny k?pi? dar?ek pre seba alebo s?rodencov, kamar?tov. Vyzbieran? suma 155 € poputuje na ??et organiz?cie UNICEF, kde chceme podpori? tak, ako u? po minul? roky, projekt ?koly pre Afriku. V?etk?m, ktor? sa do tejto dobro??nnej akcie zapojili ?AKUJEME ! viac ... JUNIOR AMBAS?DOR Dňa 18.3.2016 nav?t?vila na?u ?kolu Junior ambas?dorka organiz?cie UNICEF, Janka Kozoňov? z Trstenej, ktor? na?im ?iakom pribl??ila pr?cu v tejto organiz?cii a op?sala ?iakom ?ivot det? na r?znych kontinentoch. viac... MOJA RODN? ?ADCA 22.3. 2016 sa dru?stvo na?ej ?koly z??astnilo s??a?e, organizovanej CV? a mestom ?adca, pod n?zvom MOJA RODN?. V s??a?i mestsk?ch ?k?l sa na?e dru?stvo umiestnilo na peknom 4. mieste. viac... KRASLICA - SYMBOL VE?KEJ NOCI I ke? pani Zima sa e?te nevzd?va a ob?as prisype sneh, u? pomaly mysl?me na jar a s t?m spojen? ve?kono?n? sviatky. Preto sa ?iaci 3. a 4. ro?n?ka vybrali do Kysuck?ho m?zea v ?adci. Konala sa tam v?stava ve?kono?n?ch krasl?c, ktor? boli vyzdoben? r?znymi technikami. viac ... KARNEVAL 25. febru?ra sa uskuto?nil tradi?n? karneval, ktor? sa niesol v olympijskom duchu. Pani u?ite?ky si pre deti pripravili op?? zauj?mav? a z?bavn? program. Ako sme sa zab?vali si pozrite tu... POHODI?KA CEZ PREST?VKY Kone?ne sa n?m podarilo naplni? na?e pl?ny s vybudovan?m ostrov?ekov pohodln?ho sedenia na chodb?ch pre na?ich ?iakov, ktor? ?akaj? na vyu?ovaciu hodinu. Pok??ali sme sa tento n?pad zrealizova? cez r?zne projekty, ani jeden v?ak nebol ?spe?n?. Vyrobili sme si ich teda svojpomocne a "ruku k dielu" prilo?ili aj viacer? ?iaci :-) OVOCN??KOV? DE? T??deň zdravej v??ivy, ktor? bol venovan? predov?etk?m starostlivosti o zdravie a prevencii proti chr?pke ukon?ili druh?ci projektov?m dňom s n?zvom" Ovocn??kov? deň" . Jednotliv? vyu?ovacie hodiny boli zameran? na aktivity spojen? s ovoc?m. Deti rie?ili ovocn? ?lohy, h?dali h?danky, spievali pesni?ky a vyr?bali plag?tiky. viac... VYB?JAN? 19. febru?ra sa v priestoroch na?ej telocvi?ne uskuto?nilo okresn? kolo vo vyb?janej ?ia?ok z?kladn?ch ?k?l. Do tohto kola post?pili na?e diev?at? po v??azstve v obvodnom kole. V ?a?kej konkurencii si vybojovali 3. miesto. Gratulujeme :-) I. RO?N?K ZIMN?CH HIER - PUTOVN? POH?R JE N?? ?iaci piatich z?kladn?ch ?k?l n??ho mesta si 17. febru?ra merali sily v ?portcentre v O??adnici. S??a?ili v obrovskom slalome a snowtubingu. Hlavn? cenu - putovn? poh?r prim?tora mesta ?adca - si vybojovali na?i ?iaci. Op?? potvrdili, ?e v na?ej ?kole m?me vynikaj?cich ?portovcov. Gratulujeme:-) HVIEZDOSLAVOV KUB?N Najstar?ia a najprest??nej?ia s??a? v umeleckom prednese m? svoju trad?ciu aj u n?s. V uplynul?ch dňoch sa uskuto?nili ?kolsk? kol? v jednotliv?ch kateg?ri?ch a v??azi post?pili do vy??ieho kola. viac ... S??A? V ZBERE VYBIT?CH BET?RI? S??as?ou HEVI TOUR spisovate?a Daniela Heviera bola s??a? v zbere vybit?ch bat?ri?, do ktorej sa zapojili i ?iaci na?ej ?koly. Nazbierali vy?e 60 kilogramov a zachr?nili mno?stvo stromov. viac ... HODINA DEJEPISU NA?IVO V?aka skupine historick?ho ?ermu Bojn?k sa mohli na?i ?iaci aspoň na chv??u pozrie? do stredoveku a prostredn?ctvom z??itkov?ho u?enia roz??ri? svoje vedomosti. Spoznali ?a?k? ?ivot stredovek?ch rytierov na hradoch po?as kr??ov?ch v?prav a obozn?mili sa s v?vojom zbran?. viac... JAROSLAV CITA A TVORIV? DIELNE V KYSUCKEJ KNI?NICI Dňa 15.1. sa ?iaci 5. ro?n?ka z??astnili tvoriv?ch dieln?. Na za?iatku si spolo?ne s pani Zuzanou Jesenskou porozpr?vali o ?ivote a diele Jaroslava Citu - zn?meho v?tvarn?ka, maliara a film?ra, ktor? bol de?om zn?my hlavne cez 100 dielny ve?ern??kov? seri?l Ma?ko a Klin?ek. viac ... BESEDA S MISION?RKOU Dňa 12.1. sa ?iaci 9.B v r?mci hodiny n?bo?enskej v?chovy z??astnili besedy s mision?rkou l?sky sr.Anne Mariol, p?sobiacou v s??astnosti v Ju?nej Afrike. Po?as rozpr?vania sa ?iaci dozvedeli mnoho zo ?ivota slovenskej mision?rky v tejto krajine, ale i zauj?mavosti z be?n?ho ?ivota v Afrike. viac... LY?IARSKY V?CVIK V t??dni 18. - 22. janu?ra sa na?i ?iaci z??astnil ly?iarskeho v?cviku. V ?portcentre G?juz O??adnica tento t??deň str?vilo pribli?ne 50 ly?iarov, ktor?m nech?balo odhodlanie, energia a dobr? n?lada. video ... VIANO?N? TVORIV? DIELNE K predviano?nej atmosf?re v na?ej ?kole u? neodmyslite?ne patria tvoriv? dielne, kde ?iaci vyr?baj? dar?eky, pe?? pern??ky a zoznamuj? sa s trad?ciami via?ucimi sa k tomuto obdobiu. ?iaci prv?ho stupňa tvorili 17. decembra a ?iaci druh?ho stupňa 22. decembra. viac ... POMOC PRE REBEKU Dňa 22. 12. 2015 ?iaci 9. ro?n?ka zorganizovali v r?mci projektov?ho dopoludnia k Vianociam burzu v?robkov, dar?ekov a tombolu. ?iaci od najmlad??ch po najstar??ch pon?kali vlastnoru?ne vyroben? predmety. V??a?ok z predaja venovali pre na?u spolu?ia?ku Rebeku na jej finan?ne n?ro?n? lie?bu. Celkom sme vyzbierali 433 €. ?akujeme v?etk?m, ktor? sa pri?inili o ?spech tejto akcie. T??DE? BOJA PROTI DROG?M MESTO ?ADCA - Mestsk? pol?cia ?adca s finan?nou podporou ?ilinsk?ho samospr?vneho kraja v r?mci ?Eur?pskeho t??dňa boja proti drog?m“ pripravili s??a? pre ?iakov 5.a? 11. ro?n?kov z?kladn?ch a stredn?ch ?k?l . viac ... VIANO?N? VIEDE? Predviano?n? ?as je u? tradi?ne v na?ej ?kole spojen? s exkurziou do Viedne. Ka?doro?ne je o ňu ve?k? z?ujem. N?plňou exkurzie je n?v?teva pr?rodoven?ho a technick?ho m?zea, prehliadka mesta a tou najl?kavej?ou ?as?ou je n?v?teva viano?n?ch trhov, kde up?ta n?dhern? sveteln? v?zdoba. viac ... PUTOVANIE S OVE?KOU Dňa 4.12.2015 nav?t?vili ?iaci 5. A a 5. B v?stavu v Gal?rii v ?adci s n?zvom "Putovanie s ove?kou". Spolo?ne s diev?atkom Al?betkou a jej ove?kou putovali po jednotliv?ch zastaveniach a plnili viano?n? ?lohy. viac ... PYTAGORI?DA V dňoch 8. a 9. decembra 2015 sa uskuto?nilo ?kolsk? kolo tejto s??a?e. Cen?me si snahu v?etk?ch zapojen?ch ?iakov a gratulujeme ?spe?n?m rie?ite?om :-) viac... VYB?JAN? ML. ?IACI Na?i mlad?? ?portovci sa z??astnili na turnaji vo vyb?janej. Vyhrali okresn? kolo a post?pili na kraj. Turnaj sa konal v Z? Turany okres Martin, kde sa prebojovali do fin?lov?ho z?pasu o prv? miesto s dom?cim dru?stvom. viac ... MIKUL?? Piatok 4.12. sme mali na ?kole vz?cnu n?v?tevu. T?, ?o cez rok posl?chali, sa mohli te?i? zo sladkej odmeny od Mikul??a a jeho mil?ch anjelov. No ani ?erti nelenili, otv?rali svoje pekeln? vrece a nejedno die?a sa v ňom ocitlo. viac ... V?STAVA ADVENTN?CH VENCOV Aj tento adventn? ?as sa za?al v na?ej ?kole v?stavou adventn?ch vencov. Do v?stavy sa zapojili ?iaci 1. aj 2. stupňa a spolu so svojimi rodi?mi vyrobili naozaj kr?sne a origin?lne symboly adventu. Pozrie? sme si ich mohli v t??dni od 23.-27.novembra. viac... ?LOVE?E, NEHNEVAJ SA Ako ka?d? rok, aj tento sa na ?kole konali Majstrovstv? v spolo?enskej hre ,,?love?e nehnevaj sa“. To, ?i sa vedia, alebo nevedia hneva?, pri?lo uk?za? 24 ?iakov. ??astie ako aj vytrvalos? d?js? a? do v??azn?ho konca, st?li po boku Romana Ondra?inu z 9.B. viac... ?ACHISTI V AKCII Dňa 6.11. 2015 sa ?iaci na?ej ?koly Fabi?n ?rsek, Matej Mikula, Mat?? Kov?? a Adam Sta?kovan z??astnili ?kolsk?ch majstrovstiev okresu ?adca ?iakov a ?ia?ok v zr?chlenom ?achu. Chlapci po rozdelen? s?perov v jednotliv?ch parti?ch hrali ve?mi rozv??ne. viac ... STRA?IDELN? KARNEVAL Posledn? deň pred jesenn?mi pr?zdninami sa konal karneval v?etk?ch stra?idiel druh?ho stupňa. T?, ?o pri?li, si mohli zas??a?i?, zabavi? sa, zatancova? a dobre si zama?krti?. Chceme sa po?akova? aj na?im rodi?om, ktor? n?s u? druh? rok podporili. viac ... ?KTO SI RODI?A V STAROBE NECT?, NA SEBA SI KORB?? PLETIE“ 28. okt?bra r?no do ?koly pri?li nielen deti, ale aj ich star? rodi?ia. Bolo to preto, lebo sme ich pozvali, aby sme vyjadrili svoju ?ctu k nim. Okt?ber je na to vhodn? mesiac, lebo je venovan? pr?ve star?m ?u?om. viac ... OSVIEN?IM Dňa 14.10 2015 nav?t?vili ?iaci 8. a 9. ro?n?ka m?zeum koncentra?n?ho t?bora v Osvien?ime a Brezinke. S ve?k?m z?ujmom po??vali v?klad sprievodcov, v ktorom sa dozvedeli ve?a o hr?zach, ktor? sa udiali na t?chto miestach i o osudoch mnoh?ch ?ud?, ktor? v t?bore ?ili a umierali. viac ... Z?LO?KA DO KNIHY SP?JA ?KOLY - projekt je ukon?en?, fotografie odoslan?ch z?lo?iek a z?lo?iek, ktor? sme dostali z partnerskej ?koly n?jdete tu ... LITER?RNA EXKURZIA - ORAVA 21.10.2015 Raz vidie? je viac ako stokr?t po?u?. Tak t?mto v?rokom sa riadime na exkurzi?ch, iba?e my aj pozorne po??vame. viac ... JESENN? ZBER PAPIERA sa uskuto?nil v t??dni od 12. - 16. okt?bra. ?iaci druh?ho stupňa zbierali najm? 13.10. Po?asie n?m s?ce neprialo, ale dobr? vec sa podarila a n?m sa spolo?n?mi silami podarilo nazbiera? takmer 8 ton papiera. viac... JESE? V BYSRICKEJ DOLINE Pr?jemn? jesenn? dni sme vyu?ili na pobyt v pr?rode a so ?iakmi 3. ro?n?ka sa vybrali na exkurziu na bystrick? dolinu. Prvou na?ou zast?vkou bola rozh?adňa na Bobovci nad Starou Bystricou. Pri v?stupe sme si trochu preverili na?u kond?ciu a m??em kon?tatova?, ?e je celkom dobr?, preto?e sme to v?etci zvl?dli. Z rozh?adne sme obdivovali pekn? v?h?ad na dedinku Star? Bystrica, okolit? kopce i na Mal?Fatru. viac ... BIELA PASTELKA Zdravie je to najcennej?ie, ?o m?me. Aj mnoh? z n?s sa v piatok 25. septembra 2015 na p?r min?t zastavili a venovali tejto my?lienke chv??ku v rozbehnutom ?ivote. Uvedomili si, ?e s? medzi nami aj t?, ktor? c?tia v?ňu kvetov, no nevidia ich kr?su, po?uj? detsk? smiech no nevidia ich vesel? tv?re. Pre n?s smutn?, nepredstavite?n? my?lienka, pre niekoho realita. Aj na?a ?kola zorganizovala finan?n? zbierku pod n?zvom Biela pastelka a mohli sme tak pom?c? podpori? projekt, ktor? pom?ha nevidiacim a slabozrak?m ?u?om v integr?cii do ?ivota. Vyzbieralo sa 19 eur a v?etk?m, ktor? prispeli, patr? ?primn? po?akovanie. Z?LO?KA DO KNIHY SP?JA ?KOLY " M?dros? ukryt? v knih?ch"- tak znie t?ma 6. ro?n?ka ?esko-slovensk?ho projektu Z?lo?ka do knihy sp?ja ?koly, ktor?ho hlavn?m cie?om je pril?ka? deti ku knih?m a ??taniu. Na?ou partnerskou ?kolou pre tento ro?n?k sa stala Z?kladn? ?kola a Matersk? ?kola Karda?ova Ra?ice z ?R. Bli??ie inform?cie o na?ej partnerskej ?kole sa m??ete dozvedie? na ich str?nke www.zskrecice.cz. Ukon?enie projektu je na konci okt?bra, zhotoven? z?lo?ky ur?ite zverejn?me na na?ej str?nke. SVETOV? DE? MLIEKA Svetov? deň mlieka v ?kol?ch si pripomenuli aj na?i prv?ci a druh?ci. Porozpr?vali si o v??ivovej hodnote mlieka a pribl??ili cestu mlieka, ktorou sa dostane a? na n?? st?l. Pochutnali si na ban?novom n?poji, ktor? si pripravili spolo?ne so svojimi pani u?ite?kami z ?erstv?ch ban?nov a mlieka. Tretiaci a ?tvrt?ci si priniesli mlie?ne v?robky a sk?mali ich v??ivov? hodnoty a zis?ovali, ko?ko obsahuj? bielkov?n, tuku, ale aj sacharidov a zis?ovali, ktor? v?robky patria medzi najzdrav?ie a pod?a ?oho sa orientova? pri ich nakupovan?. Taktie? rozoberali ot?zku n?kupu slovensk?ch v?robkov, ke??e 16.okt?ber je N?rodn?m dňom podpory ekonomiky Slovenska. Zistili, ?e mnoh? mlie?ne v?robky s? vyroben? pr?ve v zahrani?? a d?fajme, ?e pochopili, ak? v?znam m? pre cel? spolo?nos? nakupova? slovensk? v?robky. Ten deň naozaj chutil mlie?ne, lebo v?etko ?o doniesli aj zjedli. PRV?CI V KNI?NICI Aj na?i najmen?? ?iaci otvorili dvere do rozpr?vkov?ho kr??ovstva ?kolskej kni?nice. U? vedia, ako sa knihy po?i?iavaj? a ako sa s nimi zaobch?dza. Ver?me ?e ich prvotn? nad?enie ich tak skoro neopus?, nau?ia sa pekne ??ta?, aby mohli prostredn?ctvom kn?h spozn?va? nov?ch priate?ov a ich dobrodru?stv? . DIVADELN? PREDSTAVENIE V piatok 2.10. 2015 sa ?iaci 1.a 2. ro?n?ka z??astnili divadeln?ho predstavenia v KIC "Smel? zajko" v preveden? divadeln?ho s?boru Eva. Prepojen?m klasick?ho pr?behu zajka od autora J. C. Hronsk?ho a re?lneho sveta dne?n?ch det? sa herci zna?ili nal?ka? svojich mal?ch div?kov na dobrodru?stv? a pozn?vanie kr?s skuto?n?ho ?ivota. Pr?beh zajka sa de?om ve?mi p??il a zanechal v nich ?smevn? z??itky. Ani ?iaci vy???ch ro?n?kov, tretiaci, ?tvrt?ci, piataci a ?iestaci neboli ochudobnen? o divadeln? z??itok, lebo sa z??astnili predstavenia s medzin?rodnou ??as?ou. Po?sk? divadlo Buratino predviedlo rozpr?vku Capko Matejko. Mohlo by sa zda?, ?e deti po?skej re?i nebud? rozumie?, ale predstavenie malo vynikaj?cu kulisu, rekvizity a hereck? v?kony napom?hali k pochopeniu deja rozpr?vky. Dňa 16.9.2015 na?u ?kolu nav?t?vil zn?my slovensk? spisovate? pre deti Daniel Hevier. Pri pr?le?itosti svojich 60. naroden?n sa vyd?va na stretnutia s de?mi v r?mci svojho HEVI TOUR, do ktorej sme prihl?sili i na?u ?kolu. Stretnutie s p?nom spisovate?om dopadlo na jednotku. Spievali sme, po??vali a pr?jemne sa zab?vali :-) foto ... Dňa 17. 9. 2015 sa na?i ?iaci z??astnili na v?chovnom koncerte. ??inkovala opern? spev??ka Dagmar ?al?dkov?, ktor? doprev?dzal Igor Berger.

zskomenskehoca.edu.sk Whois

Domain Name: ZSKOMENSKEHOCA.EDU.SK